Example: Affairs

rm(list=ls())
library(AER)
data(Affairs, package='AER')
summary(Affairs)
  affairs     gender     age     yearsmarried  
 Min.  : 0.000  female:315  Min.  :17.50  Min.  : 0.125 
 1st Qu.: 0.000  male :286  1st Qu.:27.00  1st Qu.: 4.000 
 Median : 0.000        Median :32.00  Median : 7.000 
 Mean  : 1.456        Mean  :32.49  Mean  : 8.178 
 3rd Qu.: 0.000        3rd Qu.:37.00  3rd Qu.:15.000 
 Max.  :12.000        Max.  :57.00  Max.  :15.000 
 children religiousness   education    occupation  
 no :171  Min.  :1.000  Min.  : 9.00  Min.  :1.000 
 yes:430  1st Qu.:2.000  1st Qu.:14.00  1st Qu.:3.000 
      Median :3.000  Median :16.00  Median :5.000 
      Mean  :3.116  Mean  :16.17  Mean  :4.195 
      3rd Qu.:4.000  3rd Qu.:18.00  3rd Qu.:6.000 
      Max.  :5.000  Max.  :20.00  Max.  :7.000 
   rating   
 Min.  :1.000 
 1st Qu.:3.000 
 Median :4.000 
 Mean  :3.932 
 3rd Qu.:5.000 
 Max.  :5.000 
table(Affairs$affairs)

 0  1  2  3  7 12 
451 34 17 19 42 38 
## the binary outcome is of interest
Affairs$ynaffair[Affairs$affairs > 0] <- 1
Affairs$ynaffair[Affairs$affairs == 0] <- 0
## write data to file
con <- file(description="ynaffair.dat", open="wb")
writeBin(object=as.double(Affairs$ynaffair), con=con)
close(con)
Affairs$ynaffair <- factor(Affairs$ynaffair,
              levels = c(0, 1),
              labels = c("NO", "Yes"))
table(Affairs$ynaffair)

 NO Yes 
451 150 
## full logistic regression model
fit.full <- glm(ynaffair ~ gender + age + yearsmarried + children + religiousness + education + occupation + rating, data = Affairs, family = binomial())
summary(fit.full)

Call:
glm(formula = ynaffair ~ gender + age + yearsmarried + children + 
  religiousness + education + occupation + rating, family = binomial(), 
  data = Affairs)

Deviance Residuals: 
  Min    1Q  Median    3Q   Max 
-1.5713 -0.7499 -0.5690 -0.2539  2.5191 

Coefficients:
       Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)  
(Intercept)  1.37726  0.88776  1.551 0.120807  
gendermale   0.28029  0.23909  1.172 0.241083  
age      -0.04426  0.01825 -2.425 0.015301 * 
yearsmarried  0.09477  0.03221  2.942 0.003262 ** 
childrenyes  0.39767  0.29151  1.364 0.172508  
religiousness -0.32472  0.08975 -3.618 0.000297 ***
education   0.02105  0.05051  0.417 0.676851  
occupation   0.03092  0.07178  0.431 0.666630  
rating    -0.46845  0.09091 -5.153 2.56e-07 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

  Null deviance: 675.38 on 600 degrees of freedom
Residual deviance: 609.51 on 592 degrees of freedom
AIC: 627.51

Number of Fisher Scoring iterations: 4
## reduced model
fit.reduced <- glm(ynaffair ~ age + yearsmarried + religiousness + rating, data = Affairs, family = binomial())
summary(fit.reduced)

Call:
glm(formula = ynaffair ~ age + yearsmarried + religiousness + 
  rating, family = binomial(), data = Affairs)

Deviance Residuals: 
  Min    1Q  Median    3Q   Max 
-1.6278 -0.7550 -0.5701 -0.2624  2.3998 

Coefficients:
       Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)  
(Intercept)  1.93083  0.61032  3.164 0.001558 ** 
age      -0.03527  0.01736 -2.032 0.042127 * 
yearsmarried  0.10062  0.02921  3.445 0.000571 ***
religiousness -0.32902  0.08945 -3.678 0.000235 ***
rating    -0.46136  0.08884 -5.193 2.06e-07 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

  Null deviance: 675.38 on 600 degrees of freedom
Residual deviance: 615.36 on 596 degrees of freedom
AIC: 625.36

Number of Fisher Scoring iterations: 4
## fit.reduced <- glm(ynaffair ~ age + yearsmarried + religiousness + rating, data = Affairs, family = poisson)
## summary(fit.reduced)
## write data to file
df <- as.matrix(Affairs[c(3,4,6,9)])
N = 601
con <- file(description="x.dat", open="wb")
for(i in 1:N){
  writeBin(object=as.vector(as.double(c(1, df[i,])), mode = "numeric"), con=con)
}
close(con)
## compare two model
anova(fit.reduced, fit.full, test = 'Chisq')
Analysis of Deviance Table

Model 1: ynaffair ~ age + yearsmarried + religiousness + rating
Model 2: ynaffair ~ gender + age + yearsmarried + children + religiousness + 
  education + occupation + rating
 Resid. Df Resid. Dev Df Deviance Pr(>Chi)
1    596   615.36           
2    592   609.51 4  5.8474  0.2108
## The nonsignificant chi-square value suggests that the reduced model fits as well as the full model.
## ##########################
## Model Parameters
## ##########################
coef(fit.reduced)
 (Intercept)      age yearsmarried religiousness    rating 
  1.93083017  -0.03527112  0.10062274  -0.32902386  -0.46136144 
exp(coef(fit.reduced))
 (Intercept)      age yearsmarried religiousness    rating 
  6.8952321   0.9653437   1.1058594   0.7196258   0.6304248 
## ##########################
## Predict
## ##########################
testdata <- data.frame(rating=c(1, 2, 3, 4, 5), age=mean(Affairs$age),
            yearsmarried=mean(Affairs$yearsmarried),
            religiousness=mean(Affairs$religiousness))
testdata$prob <- predict(fit.reduced, newdata=testdata, type="response")
testdata
## ##########################
## overdispersion
##
## Overdispersion occurs when the observed variance of the response variable is
## larger than what would be expected from a binomial distribution.
##
## One way to detect overdispersion is to compare the residual deviance with the
## residual degrees of freedom in your binomial model.
##
## If the ratio phi, is considerably larger than 1, you have evidence of overdispersion.
## ##########################
phi = 615.4/596
## another way for testing Overdispersion
fit <- glm(ynaffair ~ age + yearsmarried + religiousness +
        rating, family = binomial(), data = Affairs)
fit.od <- glm(ynaffair ~ age + yearsmarried + religiousness +
         rating, family = quasibinomial(), data = Affairs)
pchisq(summary(fit.od)$dispersion * fit$df.residual,
    fit$df.residual, lower = F)
[1] 0.340122
## The resulting p-value is clearly not significant, strengthening our belief that Overdispersion is not a problem.

Example: Artificial Data

Using R

## data
x = matrix(c(1, 10,25,1, 5, 27, 1, 8, 18,1, 11, 11,1, 12, 28, 1,14, 3,1,3, 6, 1,1, 30,1, 16, 26, 1,18, 22), byrow=T, ncol=3)
y = c(0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
x1 = x[,2]
x2 = x[,3]
## logistic regression
model2 = glm(y~x1+x2, family = binomial())
summary(model2)

Call:
glm(formula = y ~ x1 + x2, family = binomial())

Deviance Residuals: 
  Min    1Q  Median    3Q   Max 
-1.4408 -1.2713  0.8002  0.9391  1.3365 

Coefficients:
       Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -0.146584  2.022968 -0.072  0.942
x1      0.077872  0.126582  0.615  0.538
x2     -0.009927  0.072092 -0.138  0.890

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

  Null deviance: 13.460 on 9 degrees of freedom
Residual deviance: 13.034 on 7 degrees of freedom
AIC: 19.034

Number of Fisher Scoring iterations: 4

Using cpp

The results of cpp program are as follows:

LS0tCnRpdGxlOiAiUiBOb3RlYm9vayIKb3V0cHV0OiBodG1sX25vdGVib29rCi0tLQoKIyMgRXhhbXBsZTogQWZmYWlycwoKYGBge3J9CnJtKGxpc3Q9bHMoKSkKbGlicmFyeShBRVIpCmRhdGEoQWZmYWlycywgcGFja2FnZT0nQUVSJykKc3VtbWFyeShBZmZhaXJzKQp0YWJsZShBZmZhaXJzJGFmZmFpcnMpCgojIyB0aGUgYmluYXJ5IG91dGNvbWUgaXMgb2YgaW50ZXJlc3QKQWZmYWlycyR5bmFmZmFpcltBZmZhaXJzJGFmZmFpcnMgPiAwXSA8LSAxCkFmZmFpcnMkeW5hZmZhaXJbQWZmYWlycyRhZmZhaXJzID09IDBdIDwtIDAKCgojIyB3cml0ZSBkYXRhIHRvIGZpbGUKY29uIDwtIGZpbGUoZGVzY3JpcHRpb249InluYWZmYWlyLmRhdCIsIG9wZW49IndiIikKd3JpdGVCaW4ob2JqZWN0PWFzLmRvdWJsZShBZmZhaXJzJHluYWZmYWlyKSwgY29uPWNvbikKY2xvc2UoY29uKQoKCkFmZmFpcnMkeW5hZmZhaXIgPC0gZmFjdG9yKEFmZmFpcnMkeW5hZmZhaXIsCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGxldmVscyA9IGMoMCwgMSksCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGxhYmVscyA9IGMoIk5PIiwgIlllcyIpKQp0YWJsZShBZmZhaXJzJHluYWZmYWlyKQoKIyMgZnVsbCBsb2dpc3RpYyByZWdyZXNzaW9uIG1vZGVsCmZpdC5mdWxsIDwtIGdsbSh5bmFmZmFpciB+IGdlbmRlciArIGFnZSArIHllYXJzbWFycmllZCArIGNoaWxkcmVuICsgcmVsaWdpb3VzbmVzcyArIGVkdWNhdGlvbiArIG9jY3VwYXRpb24gKyByYXRpbmcsIGRhdGEgPSBBZmZhaXJzLCBmYW1pbHkgPSBiaW5vbWlhbCgpKQpzdW1tYXJ5KGZpdC5mdWxsKQoKIyMgcmVkdWNlZCBtb2RlbApmaXQucmVkdWNlZCA8LSBnbG0oeW5hZmZhaXIgfiBhZ2UgKyB5ZWFyc21hcnJpZWQgKyByZWxpZ2lvdXNuZXNzICsgcmF0aW5nLCBkYXRhID0gQWZmYWlycywgZmFtaWx5ID0gYmlub21pYWwoKSkKc3VtbWFyeShmaXQucmVkdWNlZCkKIyMgZml0LnJlZHVjZWQgPC0gZ2xtKHluYWZmYWlyIH4gYWdlICsgeWVhcnNtYXJyaWVkICsgcmVsaWdpb3VzbmVzcyArIHJhdGluZywgZGF0YSA9IEFmZmFpcnMsIGZhbWlseSA9IHBvaXNzb24pCiMjIHN1bW1hcnkoZml0LnJlZHVjZWQpCgoKIyMgd3JpdGUgZGF0YSB0byBmaWxlCgpkZiA8LSBhcy5tYXRyaXgoQWZmYWlyc1tjKDMsNCw2LDkpXSkKTiA9IDYwMQpjb24gPC0gZmlsZShkZXNjcmlwdGlvbj0ieC5kYXQiLCBvcGVuPSJ3YiIpCmZvcihpIGluIDE6Til7CiAgICB3cml0ZUJpbihvYmplY3Q9YXMudmVjdG9yKGFzLmRvdWJsZShjKDEsIGRmW2ksXSkpLCBtb2RlID0gIm51bWVyaWMiKSwgY29uPWNvbikKfQpjbG9zZShjb24pCgoKIyMgY29tcGFyZSB0d28gbW9kZWwKYW5vdmEoZml0LnJlZHVjZWQsIGZpdC5mdWxsLCB0ZXN0ID0gJ0NoaXNxJykKCgojIyBUaGUgbm9uc2lnbmlmaWNhbnQgY2hpLXNxdWFyZSB2YWx1ZSBzdWdnZXN0cyB0aGF0IHRoZSByZWR1Y2VkIG1vZGVsIGZpdHMgYXMgd2VsbCBhcyB0aGUgZnVsbCBtb2RlbC4KCgojIyAjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIwojIyBNb2RlbCBQYXJhbWV0ZXJzCiMjICMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjCmNvZWYoZml0LnJlZHVjZWQpCmV4cChjb2VmKGZpdC5yZWR1Y2VkKSkKCiMjICMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjCiMjIFByZWRpY3QKIyMgIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMKCnRlc3RkYXRhIDwtIGRhdGEuZnJhbWUocmF0aW5nPWMoMSwgMiwgMywgNCwgNSksIGFnZT1tZWFuKEFmZmFpcnMkYWdlKSwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB5ZWFyc21hcnJpZWQ9bWVhbihBZmZhaXJzJHllYXJzbWFycmllZCksCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmVsaWdpb3VzbmVzcz1tZWFuKEFmZmFpcnMkcmVsaWdpb3VzbmVzcykpCgp0ZXN0ZGF0YSRwcm9iIDwtIHByZWRpY3QoZml0LnJlZHVjZWQsIG5ld2RhdGE9dGVzdGRhdGEsIHR5cGU9InJlc3BvbnNlIikKdGVzdGRhdGEKCgojIyAjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIwojIyBvdmVyZGlzcGVyc2lvbgojIwojIyBPdmVyZGlzcGVyc2lvbiBvY2N1cnMgd2hlbiB0aGUgb2JzZXJ2ZWQgdmFyaWFuY2Ugb2YgdGhlIHJlc3BvbnNlIHZhcmlhYmxlIGlzCiMjIGxhcmdlciB0aGFuIHdoYXQgd291bGQgYmUgZXhwZWN0ZWQgZnJvbSBhIGJpbm9taWFsIGRpc3RyaWJ1dGlvbi4KIyMKIyMgT25lIHdheSB0byBkZXRlY3Qgb3ZlcmRpc3BlcnNpb24gaXMgdG8gY29tcGFyZSB0aGUgcmVzaWR1YWwgZGV2aWFuY2Ugd2l0aCB0aGUKIyMgcmVzaWR1YWwgZGVncmVlcyBvZiBmcmVlZG9tIGluIHlvdXIgYmlub21pYWwgbW9kZWwuCiMjCiMjIElmIHRoZSByYXRpbyBwaGksIGlzIGNvbnNpZGVyYWJseSBsYXJnZXIgdGhhbiAxLCB5b3UgaGF2ZSBldmlkZW5jZSBvZiBvdmVyZGlzcGVyc2lvbi4KIyMgIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMKCnBoaSA9IDYxNS40LzU5NgoKIyMgYW5vdGhlciB3YXkgZm9yIHRlc3RpbmcgT3ZlcmRpc3BlcnNpb24KCmZpdCA8LSBnbG0oeW5hZmZhaXIgfiBhZ2UgKyB5ZWFyc21hcnJpZWQgKyByZWxpZ2lvdXNuZXNzICsKICAgICAgICAgICAgICAgcmF0aW5nLCBmYW1pbHkgPSBiaW5vbWlhbCgpLCBkYXRhID0gQWZmYWlycykKZml0Lm9kIDwtIGdsbSh5bmFmZmFpciB+IGFnZSArIHllYXJzbWFycmllZCArIHJlbGlnaW91c25lc3MgKwogICAgICAgICAgICAgICAgICByYXRpbmcsIGZhbWlseSA9IHF1YXNpYmlub21pYWwoKSwgZGF0YSA9IEFmZmFpcnMpCnBjaGlzcShzdW1tYXJ5KGZpdC5vZCkkZGlzcGVyc2lvbiAqIGZpdCRkZi5yZXNpZHVhbCwKICAgICAgIGZpdCRkZi5yZXNpZHVhbCwgbG93ZXIgPSBGKQoKIyMgVGhlIHJlc3VsdGluZyBwLXZhbHVlIGlzIGNsZWFybHkgbm90IHNpZ25pZmljYW50LCBzdHJlbmd0aGVuaW5nIG91ciBiZWxpZWYgdGhhdCBPdmVyZGlzcGVyc2lvbiBpcyBub3QgYSBwcm9ibGVtLgoKYGBgCgoKIyMgRXhhbXBsZTogQXJ0aWZpY2lhbCBEYXRhCgojIyMgVXNpbmcgUgoKYGBge3J9CiMjIGRhdGEKeCA9IG1hdHJpeChjKDEsIDEwLDI1LDEsIDUsIDI3LCAxLCA4LCAxOCwxLCAgMTEsIDExLDEsIDEyLCAyOCwgMSwxNCwgMywxLDMsIDYsIDEsMSwgMzAsMSwgMTYsIDI2LCAxLDE4LCAyMiksIGJ5cm93PVQsIG5jb2w9MykKeSA9IGMoMCwgMCwgMCwgMCwgMSwgMSwgMSwgMSwgMSwgMSkKeDEgPSB4WywyXQp4MiA9IHhbLDNdCiMjIGxvZ2lzdGljIHJlZ3Jlc3Npb24KbW9kZWwyICA9IGdsbSh5fngxK3gyLCBmYW1pbHkgPSBiaW5vbWlhbCgpKQpzdW1tYXJ5KG1vZGVsMikKYGBgCgojIyMgVXNpbmcgY3BwCgpUaGUgcmVzdWx0cyBvZiBjcHAgcHJvZ3JhbSBhcmUgYXMgZm9sbG93czoKCiFbXShyZXNfY3BwLnBuZykKCgo=